Toimintamalli

Vihreä lippu -toimintaa toteutetaan aina yksi projekti kerrallaan. Ohjelman toimintamalli perustuu 7 askeleeseen, joita ovat mm. ympäristöraati ja ympäristöä säästävät yhteiset Vihreä lippu -tavat.


Kuva1

Vihreä lippu -ohjelman toimintamalli askel askeleelta

Kun päiväkoti, koulu, oppilaitos tai vapaa-ajan toimija on liittynyt ohjelmaan, se perustaa lapsista tai nuorista ja aikuisista koostuvan ympäristöraadin, joka suunnittelee, ohjaa ja arvioi toimintaa. Ympäristöraadin toiminnan tulee olla lapsi- tai oppijavetoista: raatitoiminta mahdollistaa lasten ja oppijoiden osallisuuden Vihreä lippu -toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ympäristöraati valitsee Vihreä lippu -projektille teeman. Se voi olla yksi Vihreä lippu -ohjelman tarjoamista teemoista (Jätteiden vähentäminen, Energia, Vesi, Lähiympäristö, Kestävä kulutus, Terve elämä, Yhteinen maapallo), joihin ohjelma tarjoaa valmiita vinkkejä ja materiaaleja. Projektille voi ottaa myös oman vapaavalintaisen teeman, kunhan siinä on mukana ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulma.

Projektin aluksi tehdään valittuun teemaan liittyvä alkukartoitus, jossa selvitetään, mikä on lähtötilanne ympäristökuormituksen, toimintatapojen ja ympäristötietoisuuden suhteen. Kartoitus voi olla esim. mittaus, kysely tai laajempi toimintatapojen selvitys. Kartoituksen tulosten perusteella ympäristöraati asettaa tavoitteet projektille.

Ympäristöraati laatii toimintasuunnitelma, johon kirjataan alkukartoituksen tulokset, yhdessä sovitut Vihreä lippu -projektin tavoitteet sekä suunnitelma toiminnasta, jolla tavoitteisiin päästään. Suunnitelma lähetetään FEE Suomeen, joka antaa siitä kirjallisen palautteen.

Vihreä lippu -toiminta jatkuu koko lukuvuoden tai kalenterivuoden ajan. Koko yhteisö osallistuu toimintaan. Uusia arkikäytäntöjä harjoitellaan, ympäristökuormitusta vähennetään, teemaa tutkitaan ja opiskellaan, ja tehdään yhteistyötä lähiyhteisöjen kanssa.

Ympäristökasvatus ja valittu Vihreä lippu -projektin teema linkittyy opetussuunnitelman mukaiseen opetustyöhön ja sitä tarkastellaan kouluissa eri oppiaineiden opetuksessa.

Yhdessä asetettujen Vihreä lippu -tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti projektin aikana, ja toimintasuunnitelmaa päivitetään tämän pohjalta tarpeen mukaan.

Vihreä lippu -projektin aikana muotoillaan yhteisesti sovitut, helposti muistettavat sekä konkreettiset toimintatavat, joilla kohennetaan koulun ympäristöasioiden tilaa. Vihreä lippu -tapojen laatimiseen osallistetaan koko yhteisö, ja ne pidetään esillä näkyvällä paikalla muistuttamassa yhdessä sovituista arjen ympäristöystävällisistä toimintatavoista.

Projektin päätteeksi laaditaan loppuraportti. Raportissa vastataan kysymyksiin, jotka liittyvät projektin toteutumiseen itse asetettujen tavoitteiden ja Vihreä lippu -kriteereiden mukaisesti. Raportti lähetetään FEE Suomen ja Vihreä lippu -toimikunnan arvioitavaksi. Osallistuja saa raportin pohjalta palautteen toiminnastaan, ja jos Vihreä lippu -toimikunta hyväksyy raportin, osallistuja saa Vihreän lipun käyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi. Seuraavan kalenteri- tai lukuvuoden alussa aloitetaan uusi projekti uudella teemalla.

Video: kansainvälisen Eco-Schools-ohjelman 7 askelta

logoalalaita

Vihreä lippu | FEE Suomi
Lintulahdenkatu 10, 5. krs
00500 Helsinki

+358 9 4541 8151
vihrealippu@feesuomi.fi