10 goda skäl att delta i Grön Flagg

1. HELHETSTÄNKANDE

Grön Flagg integrerar hållbar utveckling i all verksamhet på ett bestående sätt.  Med hjälp av programmets 7 teman bildas en helhetsbild av alla de mångfacetterade aspekterna inom hållbar utveckling.

2. DELAKTIGHET

Såväl barnen, ungdomarna som lärarna axlar ansvaret för planeringen, förverkligandet och utvärderingen – tillsammans lär alla sig sköta gemensamma angelägenheter och får erfarenhet av att kunna påverka.

3. SAMHÖRIGHET

Alla i verksamhetsenheten är med i Grön Flagg-projekten, vilket stärker känslan av samhörighet och social delaktighet.

4. INTERNATIONALISM

Grön Flagg-programmet är en del av programmet Eco-Schools som tillämpas i över 60 länder. Nätverket möjliggör kontakter med deltagare i andra länder.

Helsingin kuvataidelukio, Katja Särkkäaja
Eco-Schools International, Keep Northern Ireland Beautiful

5. AMBITIÖSA MÅL

Den klara och kontinuerliga verksamhetsmodellen leder utvecklingen och behandlingen av miljöfrågorna under verksamhetsperioden och från år till år på ett långsiktigt sätt.  På samma gång går man från ord till handling och inför konkreta, hållbara vardagsrutiner.

6. FLEXIBILITET

Verksamhetsmodellen kan ses som en röd tråd kring vilken varje deltagare själv ställer upp lämpliga mål och utvecklar fungerande verksamhetsformer.

7. ETT VERKTYG FÖR LÄROPLANEN

Med hjälp av Grön Flagg-programmet förverkligar daghemmet, skolan eller läroinrättningen målen för hållbar utveckling som ingår i de nationella läroplanerna samt i planen för småbarnspedagogik.

8. STÖD

Deltagarna får fortgående rådgivning, stöd och utvärdering av sin verksamhet.  Den färdiga modellen inklusive stödmaterialet gör det lätt att genomföra verksamhet som följer principerna för hållbar utveckling.

9. POSITIV PUBLICITET

Grön Flagg-daghemmen, -skolorna och -läroanstalterna utmärker sig som föregångare och som positiva förebilder.

10. EKONOMISKA INBESPARINGAR

Deltagarna kan spara upp till tusentals euro per år genom lägre kostnader för avfallshantering, minskad vatten- och energiförbrukning samt genom att satsa på kloka anskaffningar.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi