Årets Grön flagg-deltagare visar gott exempel

Kan elever från förskolan till högstadiet fungera smidigt tillsammans för att minska på skolans miljöpåverkning? Kan riktigt små barn lära sig vad miljövänlig transport är? Eller kan barnens miljöråd få till stånd ett återanvändningssystem för museet? Svaret är ja!

 

Årets Grön Flagg-deltagare Vuores-talo, daghemmet Pikkuprinssi och Sagalunds barnkulturcenter visar hur allt detta är möjligt.

 

Samarbetet fungerar bra i Vuores-talo

Den enhetliga grundskolan Vuores-talo från Tammerfors belönades speciellt för hur bra de har fått hela skolan, från daghemmet till högstadiet, med i sin Grön Flagg-verksamhet. Skolan har 500 elever, och i skolans miljöråd har fungerat elever från daghems- till högstadienivå. Daghemsbarnen har haft sitt eget miljöråd, men gemensam verksamhet har också ordnats.

 

Eleverna i Vuores-talo bekantar sig med barnens rättigheter under sitt Grön Flagg-projekt med temat Vårt gemensamma jordklot.

 

”De mindre deltar i rådets verksamhet, tar modell av de större och växer tillsammans med verksamheten. När de blir äldre har de redan vant sig vid hur man verkar inom miljörådet”, berättar läraren Suvi Joska. Man talar om saker på ett sådant sätt att också de yngsta i miljörådet förstår, men satsar också på arbetsfördelning. Suvi Joska berättar att t.ex. när eleverna planerar kampanjer har de äldsta eleverna gjort mest, men också de yngre har varit aktiva och framfört idéer som de äldre sedan har vidareutvecklat.

Skolans Grön Flagg-projekt med temat Vårt gemensamma jordklot har innefattat både att minska miljöpåverkningen och andra Vårt gemensamma jordklot-teman. Verksamheten har varit mycket aktiv och mångsidig.

 

Eleverna i miljörådet i Vuores-talo hade ett videosamtal med elever från en polsk Grön Flagg-skola.

 

I en central roll har också varit femteklassisternas verksamhetsteam. Hela femte klassen har haft en samhällsinriktad inlärningshelhet med en verksamhetstimme per vecka. Under timmen har eleverna arbetat på olika arbetsplatser, och en av arbetsplatserna har varit skolans Grön Flagg-verksamhet.

”Femteklassisternas verksamhetsteam har varit effektivt, och verksamhetstimmen varje vecka har varit ett mycket bra sätt att förverkliga Grön Flagg-verksamhet”, berättar läraren Suvi Joska. Verksamhetsteamet har bl.a. gjort razzior på toaletterna och dessutom filmat videon om skolans Grön Flagg-rutiner.

Skolan har gjort upp en tydlig ram för Grön Flagg-verksamheten och datumen för hela årets verksamhet har bestämts tillsammans och i tid utgående från idéer från eleverna. Allt detta har underlättat verksamheten. Bland lärarna drivs verksamheten av ett trepersoners huvud-team, men alla lärarna har förbundit sig till verksamheten. ”Vuores-talo är en ny skola, vi började år 2013, och vi har haft möjligheten att bygga upp vår verksamhetskultur tillsammans helt från början. I Grön Flagg-verksamheten har vi varje år utvecklat saker litet, modigt provat nytt och ändrat på verksamheten vid behov”, berättar Suvi Joska.

 

I daghemmet Pikkuprinssi har barnen mångsidigt bekantat sig med närmiljö och miljöfrågor

Daghemmet Pikkuprinssi från Helsingfors har varit med i Grön Flagg i redan närmare 20 år, och deras senaste projekt handlade om närmiljön. Pikkuprinssi belönades speciellt för sitt mångsidiga arbete för att förminska miljöbelastningen: i daghemmet har man t.ex. gjort skräpäventyr, uppmuntrat både barn och familjer till att röra sig med kollektivtransport, cykel eller till fots, och haft en temavecka om avfall. Man har också satsat på andra teman, så som att känna samhörighet. Daghemmet har också samarbetat med ett närliggande åldershem, ett annat daghem och biblioteket.

 

Grön Flagg-projektet firades i daghemmet Pikkuprinssi.

 

Daghemmet med sammanlagt 110 barn har under projektet haft främst relativt små barn, 2-4 åringar. För dem fungerade närmiljö-temat väldigt bra, berättar daghemspedagogen Merja Grönlund. De började granskningen av närmiljön genom att bekanta sig med de olika gruppernas gårdar, och så småningom förstorades perspektivet till bl.a. närskogen.

Planeringen av aktiviteterna började med att dagispersonalen noggrant läste igenom kriterierna för Grön Flagg. De hade också klart för sig att minskningen av miljöpåverkan är en viktig del av alla Grön Flagg-projekt. Detta berättas alltid också för nya anställda och familjer, och de uppmuntras t.ex. till att välja miljövänliga transportsätt. Enligt Merja Grönlund har hänsyn till miljöfrågor blivit ett naturligt sätt att arbeta på.

Baserat på sina egna Grön Flagg-erfarenheter nämner Merja som ett speciellt tips att observera hur växterna växer. ”Något som barnen alltid blir ivriga av är tillväxtens mirakel. Det hjälper dem kanske att se tillväxt i naturen annars också”, berättar Merja. Hon tillägger att de vuxna kan hjälpa barnen att lägga märke till också annat som händer i naturen. Kvistar som fallit till marken är t.ex. inte bara vad som helst utan kan vara häckningsmaterial till en fågel som har bo i trädet.

 

I Sagalunds barnkulturcenter tar barnen initiativ

Sagalunds barnkulturcenter på Kimitoön har precis fått sitt första Grön Flagg-projekt färdigt. Projektet, som fokuserade på minskning av avfall, är ett ypperligt exempel på hur en arrangör av fritidsverksamhet kan organisera aktiv och resultatrik Grön Flagg-verksamhet.

 

Medlemmar av Sagalundklubben på piknik.

 

Barnen har alltid haft en stor roll i muséets och barnkulturcentrets 120-åriga historia. Barnen har till exempel lärt ut traditioner till vuxna, berättar muséets barnkulturkoordinator Kristiina Tiainen. Härifrån kommer också succéreceptet för Sagalunds Grön Flagg-verksamhet: ”Vi vänder på steken så att det är barnen som lär de vuxna. Att verksamheten utgår från barnen är ett centralt värde för oss”, säger Kristiina Tiainen.

Enligt Kristina passar Grön Flagg-verksamhet åt många typer av deltagare. ”Bara himlen sätter gränser för hur kreativt man kan utföra ett projekt. Det är bara att börja prova. När vi följde instruktionerna märkte vi att det går att hitta många sätt att utföra arbetet som passar vår verksamhet”, tillägger hon.

I Sagalund har man lyckats förverkliga ett projekt som verkligen utgår från barnen men ändå är systematiskt och som har lett till tydliga resultat. Sagalundklubben har fungerat som miljöråd och själv valt att kalla sig ”Sagalunds världsförbättrare”. De har fixat muséets återanvändningssystem och funderat över sätt att minska på avfallsmängden. Klubbmedlemmarna har också aktivt instruerat museibesökarna, bl.a. gjort instruktioner för återanvändning, organiserat en hobbyworkshop där det användes återanvänt material samt gjort konsumtionskritiska videon, som visas på Sagalunds evenemang.

Kristiina Tiainen berättar att de har haft som mål att miljöfostran och Grön Flagg-verksamheten skall synas för alla besökare varje gång de kommer in i muséet. Hon tillägger att det har varit nyttigt för hela muséet att arbetet för att minska miljöpåverkan har organiserats som ett projekt, och att barnen har fungerat som projektets motorer.

Sagalunds världsförbättrare har fortsatt sin verksamhet i Facebook under vårens speciella förhållanden.

 

Barnen har gjort bl.a. instruktioner för återanvändning för museibesökarna.

 

Varma gratulationer till alla vinnare från FEE Suomi!

 

Årets Grön Flagg-deltagare utses av Grön Flagg-kommittén, som består av 11 experter inom miljö och pedagogik. I valet beaktas speciellt kvaliteten på miljöarbetet, hur barns och ungas deltagande förverkligas samt hur aktiva deltagarna varit inom kommunikation och samarbete utåt. Kommittén valde årets Grön Flagg-deltagare den 19.5.2020.

 

Vinnarna belönas med diplom och ett stipend på 300e, som Foodduck Oy donerar.

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi