Resultaten från deltagarenkäten: Mer skolningar och utbyte av erfarenheter på önskelistan 

Enligt resultaten från deltagarenkäten tycker Grön Flagg-deltagarna i stort sett att programmet är bra men skulle önska sig mer skolningar och möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra.  Enkäten gjordes som en del av utvecklingsprojektet och används för att förbättra programmet.

Alla deltagare i Grön Flagg fick deltagarenkäten i slutet av år 2020 och 115 personer besvarade den. Besvararna representerade daghem, skolor och läroinrättningar i relativt lika delar. Grön Flagg-deltagarnas åsikter och erfarenheter har också kartlagts i Jonna Härmävaaras hösten 2020 publicerade pro gradu-avhandling. Hon intervjuade där 12 Grön Flagg-deltagare.

Nästan alla skulle rekommendera Grön Flagg

Enligt deltagarenkäten och Härmävaaras pro gradu-arbete erbjuder Grön Flagg en bra, väl beprövad verksamhetsmodell samt hjälp och stöd. Nästan alla som besvarade enkäten skulle rekommendera Grön Flagg till sina kollegor. Största delen uppgav att de är med i Grön Flagg för att programmet tillhandahåller ett tydligt mål för det miljöpedagogiska arbetet.

”Det lönar sig att gå med. Grön Flagg är precis det som behövs just nu” skriver en av deltagarna.

“Vi har med många års erfarenhet fått många nya upplevelser och roliga stunder tack vare Grön Flagg-verksamheten.  Jag skulle inte byta bort en enda dag trots att arbetet emellanåt också varit utmanande” skriver en annan.

Deltagarna berömmer i sina svar speciellt att Grön Flagg för med sig samhörighet och att göra saker tillsammans, att programmet uppmuntrar barn och unga att vara delaktiga i verksamheten samt materialet. Grön Flagg  gör också miljöarbetet synligare.

“Det skulle säkert ha gått att göra det [projektet om hållbar utveckling] också utan det [deltagandet i Grön Flagg]. Det hjälper dock mycket när allting finns tillgängligt och när man till slut får en konkret belöning, flaggan”, säger en lärare i Härmävaaras arbete.

Att utveckla: rapporteringen, skolningarna och möjligheterna att utbyta erfarenheter

Flera saker att utveckla och förbättra kom fram i deltagarenkäten och i Härmävaaras studie om nuläget. Deltagarna önskade sig mer skolningar och möjligheter till stöd från andra deltagare och utbyte av erfarenheter.  Många tyckte också att det nuvarande systemet med handlingsplaner och rapportering är svårt och arbetsamt.  I svaren önskas också stöd för att få med hela enheten i arbetet samt mer verksamhetstips för olika målgrupper.

Vi arbetar med utvecklingsprojektet under våren och har redan förverkligat vissa saker, t.ex. två skolningswebinarier för deltagare (ett på finska och ett på svenska). Inspelningar av webinarierna finns på deltagarsidorna.

Under utvecklingsprojektets gång planerar vi också nya sätt att utbyta erfarenheter och få stöd av andra deltagare. Möten, både via digitala plattformer och ”live”, när detta är möjligt, planeras.  Vi utvecklar också rapporteringen och strävar till att göra den lättare att förverkliga. Vi utvecklar och uppdaterar också Grön Flaggs instruktioner, nätsidor och deltagarsidor under projektets gång.

Utvecklingsprojektet fortsätter fram till sommaren 2022

Utvecklandet av Grön Flaggs verksamhetsmodell påbörjades hösten 2020. Vårt mål är att granska hur väl den nuvarande verksamhetsmodellen fungerar och att uppdatera Grön Flagg så att modellen fungerar ännu bättre, håller allt högre standard och har ännu mer inverkan än tidigare. Projektet fortsätter fram till sommaren 2022.

Under våren 2021 förverkligar vi två enkäter till: en riktade till andra organisationer och experter inom området samt en till lärare och pedagoger som inte ännu deltar i Grön Flagg.  Dessutom fördjupar vi oss i de delar av modellen som på basen av enkäterna kräver mest arbete. Under hösten 2021 gör vi gruppintervjuer med Grön Flagg-deltagare och intressegrupper.

Har du goda idéer om hur vi skulle kunna utveckla Grön Flagg så att programmet blir ännu bättre?  Ta kontakt med oss på gronflagg@feesuomi.fi!

Är du intresserad av att gå med i Grön Flagg eller vill du veta mera? Vi ordnar digitala infotillfällen som är öppna för alla i mars och april. Läs mer och anmäl dig här!

Mer information om utvecklingsprojektet: 
Monika Salmivalli
Programchef, Grön Flagg
monika.salmivalli@feesuomi.fi
tel. 050 441 2334

Publicerat i kategorin: ,
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi