Internationellt miljöprojekt för gymnasister: cirkulär ekonomi och biodiversitet behandlas i Esbo och Uleåborg

I gymnasierna Otaniemen lukio och Oulun steinerkoulun lukio arbetar gymnasisterna i vår med projekt som handlar om cirkulär ekonomi och biodiversitet som en del av det internationella Youth Eco Hub-projektet. Projektet utförs i samarbete med team från Estland, Lettland och Ryssland och Grön Flagg koordinerar projektet i Finland.  Inom projektet har ungdomarna möjligheter att planera och genomföra egna miljöprojekt och att utbyta erfarenheter internationellt.

Planeringen av projekten inleddes med skolningar där unga miljöaktivister och påverkningsexperter gav goda råd, inspiration och stöd för planeringen av projekten och innehållet i dessa.  Bland dessa sparrare fanns bl.a. ungdomsklimatdelegat Emma Sairanen samt representanter för miljöministeriet och Esbo stad.

Projekten förverkligas under våren med start i mars. Ungdomarna har redan hunnit göra upp planer, varav mera längre fram.

Odlingar som drar nytta av återanvänt material på gymnasiets balkong

I Otnäs i Esbo förvekligas det hela fyra stycken projekt som behandlar cirkulär ekonomi under våren.

”Jag tycker att det egentligen är en självklarhet att vi måste ändra vårt nuvarande beteende i riktning mot en cirkulär ekonomi.  För tillfället går vi inte i hållbar riktning och framtiden är inte inne på rätt bana”, säger Otso Plosila som går i Otaniemen lukio i Esbo.

Projekten förverkligas som en del av kurser i engelska och biologi och allt som allt deltar cirka 130 gymnasister. Det finns planer för att åtminstone effektivera cirkulationen av näringsämnens och att idka närodling.   Ungdomarna har för avsikt att odla saker på en balkong som tidigare inte varit i användning. Underlagen för odlingarna görs av återanvänt material och man planerar också att grunda en bokashi-kompost och producera egen mylla.

Man uppmuntrar också andra att se till att näringsämnena cirkulerar bättre och kommer till nytta bland annat med hjälp av en infotavla vid odlingen, en artikel om ämnet samt en gör-det-själv-video.

”Att få göra saker själv är alltid bra.  Också på gymnasienivå är det bra att eleverna kan göra saker i praktiken.  Det är extra bra att vi nu har ett konkret projekt som piggar upp under den kommande distansundervisningsperioden”, säger Kirsi Haapamäki, som är lärare i biologi och geografi.

Flera andra projekt är ännu på planeringsstadiet. VI berättar mera om dem när de också har hunnit till en konkretare fas.

Mer biologisk mångfald

I gymnasiet vid Oulun steinerkoulu har en klass med 22 gymnasister för avsikt att förbättra biodiversiteten på gymnasiets gård.  Dessutom tänker gruppen berätta för andra om biodiversitet, varför den är viktig samt hur var och en kan skydda denna.   Gymnasiet verkar i utrymmen som är hyrda av staden, så i projektet ingår också att förhandla med staden om hur planerna kan förverkligas.

”Området runt skolan och själva gården är för tillfället ganska eländiga.  Vi vill att de skall bli mångsidigare och på samma gång ta med klasserna i skolan, både stora och små elever, i arbetet.  Meningen är att få till stånd ny verksamhet som gagnar miljön och som blir en fortgående del av skolan i framtiden”, berättar klassföreståndare Kati Heikkilä-Huhta.

Youth Eco Hub-projketet

Youth Eco Hub är ett samarbetsprojekt som koordineras av Baltikums Eco Schools-nätverk.  Projektets mål är att väcka ungas intresse för miljön och samla ihop bra tillvägagångssätt.  I slutet av projektet gör man upp en guide med bra metoder som kommit fram inom projektet.  Följ projektets gång med hjälp av tagen #YouthEcoHub. Vi berättar också om hur projektet framskrider på Grön Flaggs Instagram-konto.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco Schools-nätverket, världens största nätverk för skolor inom hållbar utveckling.  Den internationella takorganisationen för miljöpedagogik, Foundation for Environmental Education (FEE), leder Eco Schools-nätverket. FEE Suomi koordinerar Grön Flagg i Finland.

The project “Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region” (Nr. 1020460) funded by the Nordic Council of Ministers.

Mer information:

Youth Eco Hub-projektet:
Reija Mikkola-Patriarca
Hankekoordinaattori, FEE Suomi
puh: 050 372 3214
reija.mikkola@feesuomi.fi

Otaniemen lukio:
Kirsi Haapamäki
kirsi.haapamaki@espoo.fi

Aki Saariaho
aki.saariaho@espoo.fi

Oulun steinerkoulun lukio:
Kati Heikkilä-Huhta
kati.heikkila-huhta@steinerkasvatus.fi

 

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi