Årets Grön Flagg-deltagare 2023

Priset för Årets Grön Flagg-deltagare har i år utdelats till tre aktörer: Boxby skola i Sibbo, Kantvikin päiväkoti i Kyrkslätt och Saunalahden yhtenäiskoulu i Esbo. Vad dessa aktörer har gemensamt är att de har engagerande och aktiva miljöråd och ett starkt samarbete mellan vuxna och barn, samt att de vidtar konkreta, kraftfulla miljöåtgärder.

Utmärkelsen Årets Grön Flagg är ett erkännande för en föredömlig hållbarhetspedagogik. Varje år delas priset ut till 2-3 aktörer, som väljs av kommittén för Grön Flagg.

 

Gemenskapen i en liten skola skapar hållbara och effektiva sätt att agera

Boxby skola i Sibbo har vidtagit effektiva miljöåtgårder genom starkt engagerande verksamhet. Skolans miljöråd har valt biologisk mångfald som tema för året och aktivt främjat det på många sätt. Miljörådet består av barn i alla åldrar, från förskola till sjätte klass.

Stämningar från Boxby skolas temadag

Läraren Christel Lindblad berättar att eleverna erbjuds möjligheten att gå med i miljörådet i början av varje läsår. Hon tycker att det är viktigt att ge eleverna ansvar och möjligheter att påverka. Till exempel får miljörådet alltid välja årets tema. Enligt Lindblad att eleverna är mycket engagerade i aktiviteterna. Hon anser att det beror på det nära samarbetet mellan lärare och elever, de olika aktiveringsorgan som finns, nämligen elevrådet, miljörådet och välfärdschefen, samt hållbarhetslektionerna som hålls en gång i veckan för årskurserna 0-3.

Boxby skola ser en stor potential för gemensam verksamhet i en liten skola, där nyckelpersoner har lyckats uppmuntra alla att engagera sig i miljövänligt agerande. Christel Lindblad nämner bl.a. att skolans kost- och städchef har hjälpt dem att organisera och upprätthålla sopsortering i klassrummen. Lindblad tillägger att om man själv inte har energi att vara entusiastisk vid något visst tillfälle, finns det alltid någon annan som orkar tills man genom andras uppmuntran blir inspirerad att vara med igen.

En äng för pollinatörer

Under årets lopp har biodiversitet mångsidigt integrerats i undervisningen, bl.a. genom temadagar och evenemang. Boxby skola har internaliserat årets tema mycket väl, vilket syns i både stora och små beslut. Man ville t.ex. hitta en bra lösning för samexistens t.o.m. med de lättretliga jordgetingarna som byggt bo på pollinatörängen, vilket stöddes av alla, från de minsta elever till rektorn.

 

 

Gemenskapsbaserat och mångsidigt påverkansarbete

Planterande

Kantvik päiväkoti i Kyrkslätt är ett daghem som förlitar sig på gemenskapsbaserade aktiviteter i vilka även de minsta barnen och familjerna deltar. Under den nuvarande verksamhetsperioden har daghemmet fokuserat på närmiljön och fått till stånd en hel del genom att studera bl.a. växter och djur samt kulturomgivningen.

Kirsi Saravesi från Kantvik berättar att det i miljörådverksamheten har varit särskilt viktigt att få med barn från alla grupper, även om en del av barnen har varit väldigt små. Ju fler som är med, desto roligare blir det. Det har också kännats betydelsefullt att pedagoger från varje grupp deltar. Som Saravesi säger: “Glädjen och entusiasmen kommer från både vuxna och barn!”

Saravesi betonar vikten av att barnen blir entusiastiska och motiverade, lär sig nytt och har det roligt. Hon berättar att lärarna har upplevt att kombinationen av aktiviteter och musik, hantverk och rörelselekar är lämpliga för barnen i deras förskola. Ibland har barn i alla åldrar samlats, ibland har man ansett det vara viktigt att välja aktivitet enligt åldersgrupp. Det har upplevts som nyttigt att ansvaret delas rättvist mellan pedagogerna i varje grupp.

Inte bara en larv utan en flugbagges larv!

Kantvikin päiväkoti har organiserat ett mångsidigt utbud av aktiviteter, vilket har bidragit till barnens kunskap och uppskattning av sin närmiljö. Barnen har fått vara med och odla mat, skörda grödor och plocka bär, m.m. De har lärt sig namnen på djur, växter och platser i närområdet. Saravesi säger att Grön Flagg-verksamheten har gjort miljöpedagogiken i daghemmet mer målinriktad, mångsidig och pedagogiskt baserad. Hon tillägger att miljöpedagogiken numera genomsyrar hela daghemmets verksamhet och att man steg för steg har anammat mer hållbara levnadsvanor.

 

 

Entusiasm smittar av sig!

I Saunalahden yhtenäiskoulu i Esbo betonas vikten av uppmuntran och engagemang. Hannu Takala berättar att kärnan i arbetet är att inspirera och aktivera. Uppmuntrande lärare får eleverna att engagera sig, vilket får verksamheten att blomstra och också återspeglas i strukturerna och värderingarna.

Klimatträdet

Saunalahden koulu är redan en erfaren Grön Flagg-aktör och i år var dess tema klimatförändringen. Hemligheten bakom skolans aktiva miljöråd är att de satsar på regelbundna möten, som äger rum en gång i månaden. Lärarna berömmer rådsmedlemmarnas initiativtagande och aktivitet. Man anser det vara viktigt att fråga eleverna om deras åsikter och idéer samt att stöda verksamheten. Sjundeklassisterna har till exempel fungerat som klimatambassadörer för klasserna 1-6 genom att använda sina färdigheter och kunskaper för att berätta för dem om klimatförändringen. Andra aktiviteter har varit att läsa meddelanden i centralradion och att hålla morgonsamling i skolan. Miljörådet har också spridit glädje genom att dela ut gröna hjärtan till de vuxna i skolan som agerat för hållbar utveckling. I matsalen står ett klimatträd, som varje dag påminner om skolans klimatlöfte.

Saunalahden koulu har på många sätt arbetat för att sammanställa miljörådet. Redan under våren tillfrågades medlemmarna i rådet om de vill vara med även nästa år. Man har också sett till att alla elever i årskurs 5 och 6 kan delta i rådet om de vill, och förhoppninge

Grön Flagg-verksamheten synligt framme]

n är att de vill vara med i aktiviteterna även på högstadiet. Medlemmarna i rådet har belönats på olika sätt, bl.a. med diplom, foton och utflykter. De har också fått glass i slutet av våren och en elev har fått stipendium för sitt aktiva och initiativrika deltagande i miljörådet.

Saunalahden koulu utvecklar aktivt sin Grön Flagg-verksamhet och försöker skapa nya aktiviteter utöver de som redan finns. I framtiden planeras Grön Flagg-lektioner som skulle involvera hela klasser och eventuellt t.o.m. alla årskurser. Aktivitet och mångsidighet är kärnan i skolans verksamhet. “Rådets medlemmar sitter inte bara och pratar, utan de gör saker!”, sammanfattar lärarna.

 

Varma gratulationer till alla pristagare från FEE Suomi!

Publicerat i kategorin:
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi