Biodiversitetsmaterialet

Materialet om biodiversitet tillhandahåller fakta och verksamhetstips som hjälper till att handleda barn och unga på en spännande upptäcktsfärd in i biodiversitetens värld.  Naturens mångfald håller på att utarmas överallt i världen och detta utgör tillsammans med klimatförändringen till de största globala problemen just nu.  Därför är det speciellt viktigt att lära barn och unga vad biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan beskydda den. 


Biodiversitet är ett av Grön Flaggs nio teman, och för deltagarna i programmet finns det mer material att tillgå. Materialet på de här sidorna är dock fritt tillgängligt för alla lärare och pedagoger!  

Materialet innehåller bl.a.  den tredelade videoserien Under över alla under som är riktad till yngre barn, samt två handböcker, en för småbarnspedagogiken och grundskolans första klasser och en för resten av grundskolan.  

VIDEOSERIEN UNDER ÖVER ALLA UNDER

Under över under -videoserien lockar oss att forska i och fundera över vad naturens mångfald eller biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan värna om denVideoserien är gjord litet som ett barnprogram. Filmerna är 6-8 minuter långa inledningar till ämnet som inspirerar till att söka reda på mer information – ute i naturen, naturligtvis!  Alla videoavsnitten är fritt tillgängliga för alla och hittas här under.   

AVSNITT 1. På upptäcktsfärd alldeles nära
I seriens första del går vi som namnet säger på upptäcktsfärd i en bit natur alldeles intill och funderar över vad natur egentligen är. Gårdens och närskogens natur utforskas med hjälp av uppgiften Biotoper på burk.

AVSNITT 2. Vad behöver vi surrande småkryp till?
I seriens andra avsnitt behandlar vi betydelsen av olika arter och naturens mångfald utgående från surrande och pollinerande småkryp. Funderingarna fortsätter sedan med hjälp av uppgiften Arternas yrken 

AVSNITT 3. Hittar alla ett hem i naturen?
I avsnittet går vi in på hur man kan värna om naturens mångfald genom att ta upp att alla i naturen skall ha någonstans att bo och berättar hurudana konkreta saker man kan göra i skogen och på gården för att få till stånd en mångsidigare natur.  Då ni har tittat på videon kan ni fundera vidare om ämnet med hjälp av den litet längre uppgiften Finns det hem åt alla i naturen? 

Den tredelade serien gjordes med hjälp av stöd av stödfrån  och Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys - Miljö- och konsumentpolitisk förening ry.   

Videofilmerna och uppgifterna:

Video 1. På upptäcktsfärd alldeles nära 

Instruktioner till uppgiften Biotoper på burk 

Samla ihop material som ni hittar på en viss plats – en biotop eller livsmiljö - i naturen och sätt det i en glasburk. Ni kan gå på upptäcktsfärd på gården, i skogen, på sjö- eller havsstranden eller på ett kärr. Tänk på att det blir en annorlunda burk beroende på var ni rör er!  Naturen där har anpassat sig till just det stället och bildar en fungerande helhet.  

Se till att ni tar bara sådana saker till er burk som det finns mycket av. Ta bara en liten del, t.ex. ett blad av en växt.  OBS! Ta inte djur till burken, inte ens insekter! Man kan göra uppgiften ensam, parvis eller i grupp. Alla behöver inte ha en egen burk.  

Efter en skogsutfärd kan man till exempel ha en grankotte, ett blåbärsblad, en boll som en fälthare lämnat efter sig och en lös lavbit i sin burk.  Efter utfärden kan ni tillsammans titta på alla burkarna tillsammans med barnen och låta barnen presentera vad de hittat. Ge namn åt det ni känner igen – ni kan senare tillsammans ta reda på vad de okända är. Till slut kan ni ställa upp burkarna på fönsterbrädet eller någon annanstans så att alla kan beundra dem.  

Video 2. Vad behöver vi surrande småkryp till? 

Instruktioner till uppgiften Arternas yrken 

I naturen har olika arter olika uppgifter.  En del av dessa känner vi mycket bra till, som till exempel de pollinerande insekternas betydelse för produktionen av föda. Det finns dock många arter i naturen vars betydelse vi inte ännu känner till, men också dessa arter kan vara mycket viktiga för människan och för naturens mångfald. Också forskarna överraskas ständigt av hur enskilda arter har betydelse för helheten.  

Man kan jämföra olika arters uppgifter i naturen med människornas olika yrken.  Då ni rör er i naturen kan ni fundera över hurdana ”yrken” ni påträffar.  Hur lever olika arter, vad gör de och hur påverkar de andra arter? Daggmaskarna fungerar till exempel som trädgårdsmästare då de luckrar upp jorden, humlorna för pollen från blomma till blomma som små brevbärare och hackspetten är en byggnadsarbetare som gräver nya bohålor i träden. När alla arbetar tillsammans finns det mat, vatten, luft att andas och boplatser åt alla.  

Låt barnen parvis eller i grupp välja en art vars liv, habitat och levnadssätt de bekantar sig med. Arten kan vara välkänd från tidigare eller okänd. Barnen kan gärna fundera över vad artens yrke  i naturen kunde vara.  Efter utfärden kan projektet fortsätta inomhus med hjälp av till exempel faktakällor, teckning, pyssel, handarbete och sagor.

Video 3. Hittar alla ett hem i naturen? 

Instruktioner till uppgiften Tips för att öka biodiversiteten på gården  

Man kan göra mycket för naturens mångfald på daghemmets, skolans eller sin egen gård!  

Låt ogräsen frodas Det enklaste sättet att öka gårdens diversitet är verkligen enkelt: minska på skötseln!  Ris- och lövhögar kan lämnas kvar som bo- och matplatser för insekter, smådjur och övervintrande igelkottar. Klipp gräsmattan litet mer sällan och låt blommorna blomma och sätta frö. Maskrosor och klöver är viktiga för de pollinerande insekterna. Låt åtminstone en del av gården vara vildvuxen! 

Murkna träd Många svampar och insekter behöver murket trä att bo i och att äta.  Murkna träd gynnar också gårdens fåglar och andra insektsätare.  Träd som av någon orsak måste fällas kan med fördel lämnas kvar liggande på gården.  Använd de fallna trädstammarna som lekplats eller kanta planteringarna med dem! 

Ängar för insekterna  Grunda en äng genom att plantera inhemska ängsväxter på gården.  Ängen kan grundas på gräsmattan men också på vägrenen eller i miniatyrform i en odlingslåda!  Många ängsväxter trivs bra i rätt sandig jord med bara litet mylla. Använd finländska växter och inhemska frön!  Att grunda en äng tar några år, så projektet kräver att man förbinder sig till det på längre sikt, men via det kan man lära sig mycket om många olika saker! Till slut kan ängen belöna er rikligt med underbara fjärilar och många andra insekter.  

BIODIVERSITETSHANDBÖCKERNA 

Biodiversitetsguiderna Under över alla under och Naturens under lockar oss att lägga märke till och ta hand om biodiversiteten, naturens mångfald, både nära oss och på andra sidan jordklotet. Handböckerna stöder också målen i de nationella läroplanerna som handlar om att öva in hållbara färdigheter och att observera och uppskatta naturen. 

I guidernas första delar behandlas biodiversiteten som ett fenomen med hjälp av pedagogiska tips och synvinklar. I den andra delen skrider man till verket och går igenom många sätt som man kan använda för att väcka intresset för och ta vara på biodiversiteten i skol- och dagismiljö.  I slutet av guiderna och i arthistoriebilagan finns det några små historier som lockar barnen och ungdomarna till att bekanta sig mer ingående med några olika naturmiljöer i Finland.   Guiderna är framställda med hjälp av stöd från Partioaittas ympäristöbonus. 

Under över alla under - biodiversitet för småbarnspedagogik och nybörjarundervisning

Naturens under - biodiversitet för grundskolan

På deltagarsidorna finns ytterligare stödmaterial som hjälper Grön Flagg-deltagarna att förverkliga ett eget projekt med biodiversitet som tema. Det här materialet kommer du åt genom att gå med i Grön Flagg. 

Medborgarforskning

Följ med vintern
Följ med våren
Finlands artdatacenter där man  kan anmäla alla slags observationer. Sidan innehåller också länkar till pågående medborgarforskningsprojekt
 
Byggnads- och pysselinstruktioner

Hur man bygger fågelholkar, Birdlife
Hur man bygger en fladdermusholk, Naturhistoriska riksmuseet i Sverige
Bygg insektshotell, Göteborgs botaniska trädgård (med länkar)
Vinterbo åt igelkotten, Natur och miljö

Annat

Ulkoluokka-artkort med svensk text (sidan är på engelska)
Om att påverka, Suomi.fi

För alla åldrar

För barn under skolåldern (3-8-åringar)

För barn i lågstadieåldern (9-12-åringar)

 • Natur och miljös sida om biologisk mångfald
  Innehåller information och länkar till speciellt sådant som gäller Finland (bl.a. rödlistade arter och hotade naturtyper)
 • Earth hour för skolor, daghem och fritidsverksamhet, WWF Sverige
  Se speciellt inspirationslistan i slutet på sidan.
 • Baltic Eye, Stockholms universitet
  Fakta om liv, habitat och diversitet (samt mycket annat) i Östersjön framställda på ett inspirerande sätt.
 • Biologisk mångfald, WWF Sverige
  WWF "levandegör kunskaperna om det levande".  Nätsidan innehåller fakta och uppgifter som berör biodiversitet.
 • Pinkka-inlärningsmiljö för artkännedom, Helsingfors universitet
  Sidan kommer i framtiden att innehålla information om växter, mossor och lavar i närmiljön. Dessutom finns länkar till annan information om arter (men den svenska versionen håller ännu på att byggas upp).

För äldre barn (13-15-åringar)

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi