Grön Flagg-certifieringen

De deltagare som slutfört ett Grön Flagg-projekt som uppfyller kriterierna för Grön Flagg premieras med programmets certifikat. Certifikatet och flaggrätten är i kraft två år åt gången.


Grön Flagg-verksamheten förverkligas med hjälp av projekt som är 1-2 år långa. När ett slutfört projekt befinns uppfylla kriterierna för programmet premieras deltagaren med ett certifikat och får rätt att hissa Grön Flagg.  Flaggrätten och certifikatet kan erhållas tidigast ett år efter att man inlett verksamheten i slutet av det första projektet.  Kommitén för Grön Flagg sammanträder två gånger om året och beviljar då certifikaten.

Flaggrätten är alltid i kraft två år i taget. Under denna period skall deltagaren slutföra ett nytt projekt som uppfyller programmets kriterier för att få fortsatt rätt att använda flaggan och certifikatet.

 

Förnyade kriterier och verksamhetsmodell

Kriterierna för att bli beviljad Grön Flagg samt handlingsplan- och rapporteringsblanketten förnyades hösten 2016. Grön Flagg-verksamheten är nu alltså lättare att genomföra än tidigare: såväl kriterierna som rapporteringen är mindre omfattande än tidigare! Kom med i det förnyade Grön Flagg-programmet, ni också!

Kommittén för Grön Flagg

Grön Flagg-certifikaten beviljas av kommittén för Grön Flagg där olika instanser som har med miljöpedagogik att göra är representerade.

 

Hållbar Grön Flagg-nivå

Då verksamhetsenheten beviljats Grön Flagg tre gånger och de miljöbefrämjande verksamhetsrutinerna som tagits i bruk via de olika projekten kan anses vara inrutade vanor Kan man ansöka om att bli uppflyttad till Hållbar Grön Flagg-nivå.

 

Kriterierna för beviljande av Grön Flagg

Dessa kriterier lämpar sig för skolor, läroinrättningar och utbildningsarrangörer (verksamhetsenheter i texten). Utskriftsvänlig version (pdf).


Kriterierna för Grön Flagg:

1. Tema

 • Grön Flagg-projektet har ett tema.
 • Temat innefattar en aspekt av minskning av miljöbelastningen

2. Miljörådet

 • Verksamhetsenheten har ett miljöråd som utvecklar, förverkligar och följer med miljöarbetet i verksamhetsenheten.
 • Miljörådets verksamhet är elevcentrerad.
 • Åtminstone 2/3 av rådets medlemmar är elever/studerande.
 • Rådet sammanträder minst åtta gånger per läsår.
 • Rådet engagerar hela verksamhetsenheten i planeringen av Grön Flagg-verksamheten.

3. Kartläggningen av utgångsläget

 • Rådet gör i början av projektet en kartläggning inom ramen för det valda temat.
 • Med kartläggningen mäter man miljöbelastningen för verksamhetsenheten och för personerna som verkar inom verksamhetsenheten.

4. Verksamheten

 • På basen av kartläggningen ska rådet:
  - identifiera förbättringsområden,
  - ställa upp mål och
  - välja åtgärder.
 • Inom det valda temat innefattar åtgärderna:
  - inlärning av färdigheter för en hållbarare livsstil,
  - ökade kunskaper och
  - minskning av miljöbelastningen.
 • Rådet följer med och utvärderar,
  - hur de uppställda målen uppnås
  - samt om de valda åtgärderna är lämpliga och modifierar dem vid behov.

5. Grön Flagg-rutinerna

 • Verksamhetsenheten har, inom ramen för det aktuella temat, konkreta Grön Flagg-rutiner med hjälp av vilka barn, ungdomar och vuxna i verksamhetsenheten strävar till att minska sin miljöbelastning.
 • Grön Flagg-rutinerna fastslås eller uppdateras gemensamt och alla förbinder sig att följa dem.
 • Grön Flagg-rutinerna är synligt uppsatta i de gemensamma utrymmena.

6. Koppling till läroplanen

 • Grön Flagg-programmet är inskrivet i verksamhetsenhetens årsplan.
 • Temat behandlas mångsidigt i olika läroämnen.

7. Projektets längd och kontinuitet

 • Gemensam Grön Flagg verksamhet anordnas för hela verksamhetsenheten minst sex gånger per läsår.
 • Projektets längd:
  a) På grundnivå är minimilängden för ett Grön Flagg-projekt två terminer och maximilängden tre terminer.
  b) På hållbar nivå är minimilängden för ett Grönt Flagg-projekt två terminer och maximilängden fyra terminer.
 • Projektet inleds i början av antingen höst- eller vårterminen.

8. Antalet deltagare

 • Grön Flagg är hela verksamhetsenhetens gemensamma projekt.
 • Minst 70 % av eleverna/studerandena deltar i projektet till vardags och/eller som deltagare i olika Grön Flagg tillfällen.
 • Elevernas/studerandes familjer informeras om Grön Flagg -verksamheten.
 • Verksamhetsenheten informerar externt om sin Grön Flagg-verksamhet.

9. Handlingsplanen och rapporten

 • Verksamhetsenheten gör upp en handlingsplan för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.
 • Verksamhetsenheten sammanställer en slutrapport för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.

Dessa kriterier lämpar sig för daghem, gruppdaghem, familjedagvårdare m.fl. arrangörer av småbarnspedagogisk verksamhet (verksamhetsenheter i texten). Utskriftsvänlig version (pdf).


Kriterierna för Grön Flagg:

1. Tema

 • Grön Flagg-projektet har ett tema.
 • Temat innefattar en aspekt av minskning av miljöbelastningen

2. Miljörådet

 • Verksamhetsenheten har ett miljöråd som utvecklar, förverkligar och följer med miljöarbetet i verksamhetsenheten.
 • Majoriteten av miljörådets medlemmar är barn.
 • Rådet sammanträder minst åtta gånger per år.
 • Rådet engagerar hela verksamhetsenheten i planeringen av Grön Flagg-verksamheten.

3. Kartläggningen av utgångsläget

 • Rådet gör i början av projektet en kartläggning inom ramen för det valda temat.
 • Med kartläggningen mäter man miljöbelastningen för verksamhetsenheten och för personerna som verkar inom verksamhetsenheten.

4. Verksamheten

 • På basen av kartläggningen ska rådet:
  - identifiera förbättringsområden,
  - ställa upp mål och
  - välja åtgärder.
 • Inom det valda temat innefattar åtgärderna:
  - inlärning av färdigheter för en hållbarare livsstil,
  - ökade kunskaper och
  - minskning av miljöbelastningen.
 • Rådet följer med och utvärderar,
  - hur de uppställda målen uppnås
  - samt om de valda åtgärderna är lämpliga och modifierar dem vid behov.

5. Grön Flagg-rutinerna

 • Verksamhetsenheten har, inom ramen för det aktuella temat, konkreta Grön Flagg-rutiner med hjälp av vilka barn, ungdomar och vuxna i verksamhetsenheten strävar till att minska sin miljöbelastning.
 • Grön Flagg-rutinerna fastslås eller uppdateras gemensamt och alla förbinder sig att följa dem.
 • Grön Flagg-rutinerna är synligt uppsatta i de gemensamma utrymmena.
 • Barnens familjer informeras om Grön Flagg-rutinerna.

6. Koppling till den pedagogiska verksamheten

 • Grön Flagg-programmet är inskrivet i verksamhetsenhetens program för småbarnsfostran.
 • Temat behandlas mångsidigt i all pedagogisk verksamhet

7. Projektets längd och kontinuitet

 • Gemensam Grön Flagg verksamhet anordnas för hela verksamhetsenheten minst sex gånger per läsår.
 • Projektets längd:
  a) På grundnivå är minimilängden för ett Grön Flagg-projekt två terminer och maximilängden tre terminer.
  b) På hållbar nivå är minimilängden för ett Grönt Flagg-projekt två terminer och maximilängden fyra terminer.
 • Projektet inleds i början av antingen höst- eller vårterminen.

8. Antalet deltagare

 • Grön Flagg är hela verksamhetsenhetens gemensamma projekt.
 • Minst 70 % av barnen deltar i projektet till vardags och/eller som deltagare i olika Grön Flagg tillfällen.
 • Barnens familjer informeras om Grön Flagg -verksamheten.
 • Verksamhetsenheten informerar externt om sin Grön Flagg-verksamhet.

9. Handlingsplanen och rapporten

 • Verksamhetsenheten gör upp en handlingsplan för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.
 • Verksamhetsenheten sammanställer en slutrapport för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.

Dessa kriterier lämpar sig för arrangörer av fritidsverksamhet för barn och unga (verksamhetsenheter i texten). Utskriftsvänlig version (pdf).


Kriterierna för Grön Flagg:

1. Tema

 • Grön Flagg-projektet har ett tema.
 • Temat innefattar en aspekt av minskning av miljöbelastningen

2. Miljörådet

 • Verksamhetsenheten har ett miljöråd som utvecklar, förverkligar och följer med miljöarbetet i verksamhetsenheten.
 • Barnen och ungdomarna får sin röst hörd i Grön Flagg-projektet via rådet, som fungerar som en kanal för alla deltagande.
 • Verksamheten i rådet bör ge barnen och ungdomarna en möjlighet att, jämlikt med de vuxna, delta i planeringen och förverkligandet av Grön Flagg -verksamheten.

3. Kartläggningen av utgångsläget

 • Rådet gör i början av projektet en kartläggning inom ramen för det valda temat.
 • Med kartläggningen mäter man miljöbelastningen för verksamhetsenheten och för personerna som verkar inom verksamhetsenheten.

4. Verksamheten

 • På basen av kartläggningen ska rådet:
  - identifiera förbättringsområden,
  - ställa upp mål och
  - välja åtgärder.
 • Inom det valda temat innefattar åtgärderna:
  - inlärning av färdigheter för en hållbarare livsstil,
  - ökade kunskaper och
  - minskning av miljöbelastningen.
 • Rådet följer med och utvärderar,
  - hur de uppställda målen uppnås
  - samt om de valda åtgärderna är lämpliga och modifierar dem vid behov.

5. Grön Flagg-rutinerna

 • Verksamhetsenheten har, inom ramen för det aktuella temat, konkreta Grön Flagg-rutiner med hjälp av vilka barn, ungdomar och vuxna i verksamhetsenheten strävar till att minska sin miljöbelastning.
 • Grön Flagg-rutinerna fastslås eller uppdateras gemensamt och alla förbinder sig att följa dem.
 • Grön Flagg-rutinerna är synligt uppsatta i de gemensamma utrymmena.

6. Projektets längd och kontinuitet

 • Gemensam Grön Flagg verksamhet anordnas för hela verksamhetsenheten minst sex gånger per läsår.
 • Projektets längd:
  a) På grundnivå är minimilängden för ett Grön Flagg-projekt två terminer och maximilängden tre terminer.
  b) På hållbar nivå är minimilängden för ett Grönt Flagg-projekt två terminer och maximilängden fyra terminer.
 • Projektet inleds i början av antingen höst- eller vårterminen.

7. Antalet deltagare

 • Grön Flagg är hela verksamhetsenhetens gemensamma projekt.
 • Minst 70 % av barnen/ungdomarna deltar i projektet till vardags och/eller som deltagare i olika Grön Flagg-tillfällen.
 • Barnens/ungdomarnas familjer får information om Grön Flagg-verksamheten.
 • Verksamhetsenheten informerar externt om sin Grön Flagg-verksamhet.

8. Handlingsplanen och rapporten

 • Verksamhetsenheten gör upp en handlingsplan för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.
 • Verksamhetsenheten sammanställer en slutrapport för projektet enligt anvisningar från FEE Suomi.
iso_8
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi