Grön Flagg

Grön Flagg är Finlands största program för hållbar utveckling och ett internationellt miljömärke riktat till daghem, skolor, läroanstalter och arrangörer av fritidsverksamhet.  Programmets deltagare beviljas Grön Flagg-certifikatet som ett tecken på hållbar verksamhet.


Grön Flagg uppmuntrar till långsiktig, inspirerande och effektiv verksamhet.  Här finns fem goda skäl att gå med i programmet:

1. Iver, delaktighet och konkret verksamhet

Grön Flagg hjälper barn och unga att lära sig kunskaper och färdigheter som behövs för att skapa en hållbar framtid i form av konkret verksamhet.  Barnen och ungdomarna utvecklar själva sin enhet i hållbar riktning i vardagen ett steg i taget tillsammans med sina lärare och pedagoger. På samma gång funderar man över hur man själv och alla tillsammans kan påverka miljöns tillstånd och hur man kan få till stånd en hållbarare framtid.

Bekanta dig närmare med Grön Flaggs verksamhetsmodell här!

2. Högklassigt material

Deltagarna i Grön Flagg får tillgång till välgjort och gediget  temamaterial om vår tids främsta miljöfrågor. Det finns nio teman i Grön Flagg: klimatförändringen, biodiversitet, minskning av avfall, vatten, energi, närmiljön, vårt gemensamma jordklot, ett sunt liv och hållbar konsumtion.  Det finns också många verksamhetstips i Tipsbanken!

Bekanta dig närmare med temana här!

3. Stöd för att uppfylla målen i läroplanerna

I Grön Flagg har deltagarna ständigt tillgång till rådgivning och stöd och får också respons om sin verksamhet. Programmet innehåller material och verktyg som hjälper till att förverkliga målen i läroplanerna. I Grön Flagg lär man sig hållbara vanor, delaktighet samt att påverka i samhället – allt i samma paket. Grön Flagg stöder också FNs mål för global utveckling och poängterar att barn skall ha rätt att lära sig kunskaper och färdigheter relaterade till en hållbar framtid inom utbildningen.

Läs mer om hur Grön Flagg stöder läroplanerna här!

4. Påverkan och samhörighet

I Grön Flagg behandlar man miljöfrågor tillsammans och långsiktigt.  Gruppandan förstärks då alla tillsammans arbetar för en hållbarare vardag.  Genom Grön Flagg-arbetet kan man också spara in tusentals euro då förbrukningen av el och vatten samt avfallsmängderna minskar och anskaffningarna görs på ett hållbarare sätt.

5. Internationella kontakter

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, som är världens största nätverk för hållbar utveckling inom den pedagogiska sektorn. Eco-Schools verkar i 68 länder och når 20 miljoner barn och unga.  Via Eco Schools-nätverket når man pedagoger överallt i världen.  FN:s miljö- och utbildningsprogram UNEP och UNICEF rekommenderar Eco Schools som ett verktyg för hållbar utbildning.
Läs mer om Eco Schools här!

Bonus: En utmärkelse för hållbar verksamhet

Grön Flagg är ett välkänt internationellt miljöcertifikat för den pedagogiska sektorn. Kriterierna för Grön Flagg hjälper till att utveckla verksamheten så att man kan behandla miljöfrågor på ett långsiktigt och resultatinriktat sätt. När deltagarnas projekt uppfyller programmets kriterier premieras verksamheten med certifikatet, som utgörs av en riktig grön flagga som hissas i topp. Flaggan berättar också för utomstående att man här bedriver miljöansvarsfull verksamhet.

Principerna bakom Grön Flagg

DELAKTIGHET: Barnen och ungdomarna är aktivt med i planeringen, förverkligandet och utvärderandet av verksamheten

MINSKNING AV MILJÖBELASTNINGEN

FOSTRAN TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING SOM EN DEL AV VARDAGEN

FORTGÅENDE UTVECKLING: långsiktig och planmässig verksamhet

SAMARBETE med det omgivande samhället

yhdessatekeminen

Videor och annat material om Grön Flagg

Grön Flagg inom småbarnspedagogiken (1:29 min):

Grön Flagg i skolan (3:53 min):

Introduktionsvideo: Hur man förverkligar ett Grön Flagg-projekt på dagis? (6:59 min)

På introduktionsvideon berättat Grön Flaggs programchef Monika Salmivalli hur man förverkligar ett Grön Flagg-projekt på dagis. Vi hör också exempel från daghemmet Päiväkoti Neulanen i östra Helsingfors som förverkligat Grön Flagg-programmet i mer än 20 år.

Grön Flagg-broschyren

Grön Flagg - en presentation

Vill du stöda vår verksamhet och hjälpa barn och unga i arbetet för en hållbar framtid?

Läs mer om hur du kan stöda vår verksamhet här!


Fostran till en hållbar utveckling i 25 år

Eco-Schools-programmet grundades efter mötet i Rio år 1994 och verkade först i Danmark, Tyskland, Grekland och Storbritannien. I Finland påbörjades verksamheten under namnet Grön Flagg (Vihreä lippu) år 1998.  Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi - Föreningen för miljöfostran FEE Suomi administrerar programmet i Finland.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi