Grön Flagg

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljöcertifikat för det pedagogiska området. Alla som uppfyller kriterierna för programmet beviljas programmets symbol, Grön Flagg, som certifikat.


Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling som riktar sig till daghem, skolor, läroanstalter och arrangörer av fritidsverksamhet riktad till barn och unga. Målet för programmet är långvarig, effektiv och inspirerande verksamhet. I Grön Flagg förverkligas de olika aspekterna av hållbar utveckling.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet. Eco-Schools är i bruk i över 70 länder. FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg. I Finland har FEE Suomi utvecklat Grön Flagg-material som lämpar sig för våra egna skol- och dagvårdssystem.

 

Grön Flagg-certifikatet

Kriterierna för Grön Flagg styr och utvecklar verksamheten mot att behandla miljöfrågor på ett långsiktigt och resultatinriktat sätt. När deltagarnas projekt uppfyller programmets kriterier premieras verksamheten med certifikatet, som utgörs av en riktig grön flagga som hissas i topp. Flaggan berättar på så vis också för utomstående att man här bedriver miljöansvarsfull verksamhet.

Varje deltagare ställer själv upp sina mål och planerar sin verksamhet utgående från sin egen utgångspunkt och sina egna resurser. På grund av detta lämpar sig programmet lika bra för små som stora enheter, för allt från daghem till yrkesläroanstalter och för både nybörjare och veteraner.

LADDA GRÖN FLAGG-BROSCHYREN HÄR

Principerna för Grön Flagg-programmet

DELAKTIGHET: barnen/ungdomarna deltar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av projekten

MINSKNING AV MILJÖBELASTNINGEN

FOSTRAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING som en del av vardagen

LÅNGSIKTIG OCH PLANMÄSSIG UTVECKLING

SAMARBETE med samhället omkring oss

Programmets fördelar

För offentlig förvaltning Grön Flagg är ett sätt att förverkliga strategierna för hållbar utveckling. Grön Flagg innebär märkbara inbesparingar för kommunen genom minskade utgifter för energi och avfallshantering. Därtill ger Grön Flagg gott anseende och hjälper till att bygga en bild av en kommun, som sätter vikt vid hållbar utveckling!

För fostrare är Grön Flagg är ett praktiskt redskap för att förverkliga läroplanens och småbarnspedagogikens målsättningar för hållbar utveckling och delaktighet. Enligt pedagoger som deltar i programmet är en viktig fördel med Grön Flagg-programmet att det medför en en äkta delaktighet i skol-/daghemsgemenskapen.

För barnens/ungdomarnas familjer innebär Grön Flagg nya miljömedvetna handlingsmönster, som återspeglar sig också i hemmen.

För företagssamarbetspartner Grön Flagg erbjuder en kontakt till det största nätverket av daghem, skolor och läroanstalter som fungerar enligt principerna för hållbar utveckling. Samarbetet ger också gott anseende. Är ni intresserade av att samarbeta? Ta kontakt!

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi