Materialen i Grön Flagg

Deltagarna i Grön Flagg-programmet får ta del av omfattande väl utforskade temamaterial om dagens viktigaste miljöfrågor. Programmets teman tillhandahåller en helhetsbild av de kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar framtid. En del av materialen finns tillgängliga för alla intresserade.


Material som är tillgängliga för alla

Temamaterialen för Grön Flagg

I Grön Flaggs temamaterial hittar du många bra verksamhetstips och bakgrundsinformation om flera av dagens främsta miljöfrågor i lättläst format.  Temana går att härleda till FN:s mål för hållbar utveckling. Materialet hjälper dig att uppfylla flera av målen i både läroplanerna för grundskolan och gymnasiet och i planen för småbarnspedagogik, bland annat de mål som handlar om att inhämta färdigheter för en hållbar livsstil, delaktighet och att lära sig att påverka.

Det kan kännas lättare att komma till tals med ett så stort tema som hållbar utveckling litet i taget. Grön Flagg-verksamheten är uppdelad i projekt där deltagarenheten, som kan vara ett daghem, en skola eller en annan form av läroinrättning, koncentrerar sig på ett miljöpedagogiskt tema i taget.   På så vis hålls arbetet på en rimlig nivå och man ser genast de konkreta framsteg man gör, vilket också motiverar alla till att fortsätta.  Då projekten följer på varandra får man en helhetsbild av de kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar framtid med hjälp av de snart nio olika teman som ingår i Grön Flagg.

Vatten

Inom Vatten-temat strävar man till att minska såväl verksamhetsenhetens som varje enskild individs vattenförbrukning.  Det är viktigt att förstå hur viktig tillgången till rent vatten är för allt liv på jordklotet.   Ett bra sätt att få fram detta är att bekanta sig med hur många naturfenomen ansluter sig till vattnets kretslopp samt hurdana vattentillgångar det finns globalt jämfört med i närmiljön.

Energi

Energi är ett vidsträckt begrepp. Man kan ta sig an temat från många olika synvinklar: t.ex. energi som ett naturfenomen, energiproduktion och klimatförändringen, eller att röra på sig ur energins synvinkel.   I Energi-projektet är det viktigt att förstå hur viktigt det är att spara energi samt att lära sig hur man kan minska sin egen energiförbrukning.

Minskning av avfall

Då man planerar ett Minsking av avfall-projekt bör de huvudsakliga målen vara att få till stånd fungerande sorteringsrutiner samt att minska den totala mängden avfall.  På samma gång lönar det sig att tillsammans bekanta sig med varför och hur man skonar naturen genom att sortera avfall och minska på avfallsmängderna, samt varför det är viktigt att spara på naturresurserna.

Närmiljön

Att bekanta sig med sin närmiljö och bry sig om den utgör grunden för att utveckla ett personligt förhållande till naturen.  Alla har rätt och möjlighet att påverka sin egen boende- och levnadsmiljö i en positiv riktning.  Närmiljö-temat är ett bra sätt att utveckla ett aktivt medborgarskap och skapa nya nätverk och kontakter till andra instanser och personer som verkar inom samma område.

Hållbar konsumtion

Eko-effektivitet, kritisk konsumtion, återanvändning, återvinning ... var och en av oss gör varje dag beslut som påverkar miljön och åtgången av naturresurser. I Hållbar konsumtion-temat går man in på verksamhetsenhetens och individernas konsumtionsval och vilka följder dessa har för miljön.  Det är också värt att fundera över hur stor vår konsumtion i själva verket behöver vara.

Vårt gemensamma jordklot

I temat Vårt gemensamma jordklot bekantar vi oss med jordklotets mångfald av kulturer och natur, lär oss att förstå livets globala förbindelser och lär oss att vi kan påverka globala miljöproblem.  I temat ingår också de mänskliga rättigheterna och hur dessa är kopplade till miljöproblematiken.

Ett sunt liv

I Ett sunt liv-temat kombineras två ur livets synvinkel synnerligen viktiga synpunkter: miljöns och människans välmående.  Hur kan vi med enkla medel främja båda två?  Temat innehåller fyra delområden som man kan poängtera: mat, förflyttning eller rörlighet, tobak och droger samt social hållbarhet.

Klimatförändringen

Klimatförändringen är ett av vår tids största miljöproblem och därför är det mycket viktigt att behandla ämnet med barn och unga. Problemet kan behandlas på många olika sätt och anpassat till barnens ålder, utan att förlora tron på framtiden. I det här materialet hittar ni information om klimatförändringen samt olika sätt att behandla ämnet på från såväl globala som lokala synvinklar.

Biodiversitet

Naturens mångfald håller på att utarmas överallt i världen och detta utgör tillsammans med klimatförändringen till de största globala problemen just nu.  Därför är det speciellt viktigt att lära barn och unga vad biodiversitet är, varför den är viktig och hur man kan beskydda den. Materialet om biodiversitet tillhandahåller fakta och verksamhetstips som hjälper till att handleda barn och unga på en spännande upptäcktsfärd in i biodiversitetens värld.

Temamaterialen hittar du på våra deltagarsidor. Du får tillgång till dem genom att gå med i Grön Flagg.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi