Verksamhetsmodellen

Med verktyget Grön Flagg blir hållbar utveckling en del av skol- eller daghemsvardagen. Arbetet sker cykliskt i perioder på ungefär ett till två år.


Grön Flagg 7 steg

Grön Flagg-cykeln steg för steg

När ni väl har bestämt er för att gå med i Grön Flagg är det första steget att grunda ett miljöråd som består av barn eller ungdomar och vuxna. Det är rådet som planerar, leder och utvärderar verksamheten. Majoriteten av medlemmarna i miljörådet borde vara barn, elever eller studerande. Verksamheten i rådet möjliggör barnens och elevernas delaktighet i planeringen och förverkligandet av Grön Flagg-verksamheten.

Rådets första uppgift är att välja ett tema som ni ska ägna er åt under ert Grön Flagg-projekt. Temat kan vara något av de sju färdiga Grön Flagg-temana: Vatten, Energi, Minskning av avfall, Närmiljön, Hållbar konsumtion, Vårt gemensamma jordklot eller Ett sunt liv. Man kan också välja ett eget tema, men ett krav är att temat också innefattar arbete för att minska miljöbelastningen.

Genom kartläggningen tar ni reda på det valda temats utgångsläge: vad är er miljöbelastning och era dagliga rutiner gällande temat? Utgående från resultaten från kartläggningen ställer miljörådet upp målsättningar för projektet.

I den kommer:

  • resultaten från kartläggningen,
  • era målsättningar,
  • projektets beräknade längd och
  • den planerade verksamheten.

Planen skickas till FEE Suomi för utvärdering.

Grön Flagg -verksamheten pågår under minst ett läs- eller kalenderår. Hela skol-/daghemsgemenskapen deltar i verksamheten. De nya dagliga rutinerna övas in, man minskar miljöbelastningen, studerar och lär sig om temat och samarbetar med samhället runt omkring. Miljöfostran och temat för Grön Flagg-projektet man valt kopplas till läroplanen, och man behandlar frågorna inom olika läroämnen. Under projektets gång följer man kontinuerligt med hur väl de uppställda målen nås, och vid behov modifierar man handlingsplanen.

Under Grön Flagg-projektet skapar man konkreta handlingsmönster (rutiner) som förbättrar skolans/daghemmets miljöfrågor. Dessa rutiner är enkla miljögärningar som är lätta att komma ihåg och hela gemenskapen engageras i att besluta om dem. Grön Flagg-rutinerna hålls framme på en synlig plats, där de påminner om de gemensamt överenskomna miljögärningarna.

Som avslutning på projektet skrivs en rapport. I rapporten svarar ni på frågor gällande hur projektet förverkligats i förhållande till era egna planer och målsättningar.

Grön Flagg-rapporterna utvärderas av FEE Suomi och den riksomfattande Grön Flagg-kommittén. Daghemmet, skolan eller läroanstalten får en skriftlig utvärdering med respons om sin verksamhet. Om kommittén godkänner rapporten beviljas deltagaren användarrätt till Grön Flagg i två år. Därefter kan ni ta itu med nästa projekt med ett nytt tema.

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi