Teman inom Grön Flagg

Grön Flagg-verksamheten är indelad i projekt, där daghemmet eller skolan koncentrerar sig på ett tema i taget. På det här sättet blir arbetet mer hanterligt och bildar en meningsfull helhet som leder till synliga resultat, vilket inspirerar att gå vidare!


Temahelheterna i Grön Flagg är som pusselbitar. Under projektets gång märker deltagarna att de olika teman hänger ihop. Småningom börjar de urskilja helheten - och gränserna mellan de olika temana börjar försvinna.

 

Det finns åtta färdiga teman som kan anpassas till all pedagogisk verksamhet och alla åldersgrupper:

Vatten

Inom Vatten-temat strävar man till att minska såväl verksamhetsenhetens som varje enskild individs vattenförbrukning.  Det är viktigt att förstå hur viktig tillgången till rent vatten är för allt liv på jordklotet.   Ett bra sätt att få fram detta är att bekanta sig med hur många naturfenomen ansluter sig till vattnets kretslopp samt hurdana vattentillgångar det finns globalt jämfört med i närmiljön.

Energi

Energi är ett vidsträckt begrepp. Man kan ta sig an temat från många olika synvinklar: t.ex. energi som ett naturfenomen, energiproduktion och klimatförändringen, eller att röra på sig ur energins synvinkel.   I Energi-projektet är det viktigt att förstå hur viktigt det är att spara energi samt att lära sig hur man kan minska sin egen energiförbrukning.

Minskning av avfall

Då man planerar ett Minsking av avfall-projekt bör de huvudsakliga målen vara att få till stånd fungerande sorteringsrutiner samt att minska den totala mängden avfall.  På samma gång lönar det sig att tillsammans bekanta sig med varför och hur man skonar naturen genom att sortera avfall och minska på avfallsmängderna, samt varför det är viktigt att spara på naturresurserna.

Närmiljön

Att bekanta sig med sin närmiljö och bry sig om den utgör grunden för att utveckla ett personligt förhållande till naturen.  Alla har rätt och möjlighet att påverka sin egen boende- och levnadsmiljö i en positiv riktning.  Närmiljö-temat är ett bra sätt att utveckla ett aktivt medborgarskap och skapa nya nätverk och kontakter till andra instanser och personer som verkar inom samma område.

Hållbar konsumtion

Eko-effektivitet, kritisk konsumtion, återanvändning, återvinning ... var och en av oss gör varje dag beslut som påverkar miljön och åtgången av naturresurser. I Hållbar konsumtion-temat går man in på verksamhetsenhetens och individernas konsumtionsval och vilka följder dessa har för miljön.  Det är också värt att fundera över hur stor vår konsumtion i själva verket behöver vara.

Vårt gemensamma jordklot

I temat Vårt gemensamma jordklot bekantar vi oss med jordklotets mångfald av kulturer och natur, lär oss att förstå livets globala förbindelser och lär oss att vi kan påverka globala miljöproblem.  I temat ingår också de mänskliga rättigheterna och hur dessa är kopplade till miljöproblematiken.

  • Tilläggsmaterial om ämnet (publicerat med stöd av Utrikesministeriet) finns tillgängligt för alla här.

Ett sunt liv

I Ett sunt liv-temat kombineras två ur livets synvinkel synnerligen viktiga synpunkter: miljöns och människans välmående.  Hur kan vi med enkla medel främja båda två?  Temat innehåller fyra delområden som man kan poängtera: mat, förflyttning eller rörlighet, tobak och droger samt social hållbarhet.

Klimatförändringen

Grön Flagg introducerade ett nytt, åttonde tema on klimatförändringen i augusti 2019.

  • En introduktion till temat, Lilla klimatfostransguiden, publicerades i början av 2019.
    Atea Finland Oy har sponsorerat arbetet med materialet.
gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi