Utvecklingsprojektet 2020–2022

På den här sidan hittar du information om vad Grön Flaggs utvecklingsprojekt går ut på och hur projektet framskrider. Frågor, idéer, respons? Berätta! (tel. 045 123 8419, gronflagg@feesuomi.fi)


Vilket utvecklingsprojekt?

Grön Flagg har redan funnits i Finland i 20 år, och nu har det blivit dags att utföra en grundlig granskning av hur det står till med programmet. Enligt vår deltagarundersökning från i fjol fungerar Grön Flagg i huvudsak mycket bra, och de allra flesta som svarade skulle rekommendera programmet till sina kollegor. En del av utvecklingsbehoven är dock sådana att de bör granskas som en del av helheten, och därför har vi startat vårt utvecklingsprojekt.

Målen för utvecklingsprojektet

1) Leta reda på det som bör förbättras och utvecklas inom Grön Flagg

2) Försäkra oss om att Grön Flagg-programmet inklusive certifieringen håller hög klass, är fungerande och användarvänligt, passar in på 2020-talet samt innehar tillväxtpotential

Projektets tidtabell

Utvecklingsprojektet förverkligas i olika skeden under åren 2020-2022.

Under läsåret 2020–21 koncentrerade vi oss på att reda ut vad som fungerar bra inom programmet och vad som borde förbättras.  I arbetet ingick inledande workshops, en enkät riktad till alla deltagare i Grön Flagg samt till programmets intressegrupper, gruppintervjuer samt ett pro gradu-arbete om ämnet. Vi samlar också in tankar och idéer som barnen och ungdomarna som deltar i programmet har om det med hjälp av en uppgift som sänds ut till lärare och pedagoger (på grund av pandemins utmaningar sker en del av detta först hösten 2021) .

Under läsåret  2021–22 koncentrerar vi oss på att utveckla några större helheter inom programmet (se mer information längre ned).  Vissa av dessa utvecklingsbehov kom fram i deltagarenkäten och vissa i vår egen analys av programmet. Alla deltagare får väldigt gärna delta i utvecklingsarbetet (se hur du kan anmäla dig till workshopparna härunder)!  Under läsåret 2021–22 drar vi också de huvudsakliga slutsatserna om vad som bör förändras inom programmet.

Förändringarna i programmet förverkligas gradvis. Mindre förbättringar sker under projektets gång.  De större innovationerna görs i projektets slutskede.

Resultaten från utredningsarbetet

Läs om det vi hittills kommit fram till här.

Helheter som vi skall utveckla:

 • handlingsplans- och rapporteringsblanketten
 • kartläggningen och att lägga mer vikt på det som verkligen har betydelse för miljön
 • konceptet hållbar nivå

Hur utvecklingsprojektet framskridit våren 2022

Under projektets gång har två huvudmål för utvecklingsprojektet kommit fram: att göra Grön Flagg så hanterbart och lätt att arbeta med som möjligt samt att maximera programmets positiva effekter. De här två sakerna tycker vi är de centrala för att trygga programmets kvalitet samt försäkra tillväxten.

För att förbättra hanterbarheten jobbar vi för tillfället med bl.a. följande åtgärder: förnyandet av  plan- och rapportblanketten (en av de viktigaste innovationerna) och att erbjuda bättre stöd för att integrera Grön Flagg-verksamheten i enhetens vardag. Vi utvecklar också prototypschecklistan för ett Grön Flagg-projekts gång och har ansökt om finansiering för att göra flera små guider (som Lilla klimatfostransguiden) och korta videoföreläsningar om alla Grön Flagg-teman.

Vi vill naturligtvis maximera programmets effekter inom de deltagande enheterna, och därför funderar vi över värdegrunden inom programmet och strävar till att lyfta fram de viktigaste miljöhandlingarna i våra temamaterial.  Vi gör kartläggningen tydligare och utvecklar och uppdaterar eventuellt hållbar nivå-modellen.

 

Det nya i Grön Flaggs verksamhetsmodell

Grön Flaggs utvecklingsprojekt lider mot sitt slut och FEE Suomis styrelse beslöt på sitt möte den 18.5.2022 om de centrala reformerna. Reformerna återspeglar de två huvudsakliga målen för projektet: att göra modellen lättare att använda och att öka dess inverkningar.

Reformerna i korthet:

 • blanketten för handlingsplanen och rapporten byts ut och görs mer koncis så att den är lättare att hantera
 • varje projekt inleds med en introduktion som erbjuder redskap för att behandla värdegrunden bakom Grön Flagg och att få en överblick över vad hållbar utveckling innebär
 • kartläggningarna utvecklas med hjälp av förnyade temaschabloner som poängterar relevanta saker att utreda. Meningen är att underlätta kartläggningen och att lyfta fram de mer relevanta åtgärderna tillsammans med barnen och ungdomarna
 • i varje tema skapas en lista över de mest relevanta miljöåtgärder man kan göra inom temat. Med hjälp av dessa blir det lättare att minska miljöbelastningen tillsammans med barnen samt att påverka miljön i positiv riktning.  Barnens och ungdomarnas möjligheter att framföra idéer, påverka och agera styr arbetet
 • modellen för hållbar nivå förnyas – hur klarnar senare
 • vi poängterar i form av starka rekommendationer hur man skall gå till väga för att få Grön Flagg-verksamheten att bli en naturlig del av strukturen i deltagarenheten och hur man kan stöda de Grön Flagg-ansvariga i personalen och fördela arbetet.

 

Nästa steg

Den förnyade Grön Flagg-verksamhetsmodellen lanseras i augusti 2023. Under nästa läsår koncentrerar vi oss på det praktiska arbetet och skapar bl.a. nytt material.

Grön Flagg utvecklas naturligtvis också på lång sikt och flera innovationer väntar ännu på finansiering och på verksamhetsmodellens nya utseende, t.ex.:

 • Framställningen av små guider (jfr Lilla klimatfostransguiden) och videointroduktioner för alla 9 teman
 • Bättre ramar för kollegialt stöd, bl.a. regelbundna möten på distans och plats och uppbyggande av ett mentorsystem
 • Deltagaravgifterna ses över
 • Granskning av hur programmet lämpar sig för andra stadiet och eventuellt utvecklingsarbete
 • Ett nytt temamaterial om påverkan

Sådant som redan är gjort

 • skolningswebinarier som bandas in och är tillgängliga för nya deltagare
 • introduktions- och infovideon (delvis, småbarnspedagogikens video är klar, skolornas väntar på finansiering)
 • erbjudande av infotillfällen på distans för nya enheter
 • checklist för Grön Flagg-projektet för lärare och pedagoger som stöd
 • att arrangera distansträffar för Grön Flagg-deltagare där lärare och pedagoger har möjlighet att utbyta erfarenheter

Frågor, idéer, respons? Berätta! (tel. 045 123 8419, gronflagg@feesuomi.fi)

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 45 123 8419
gronflagg@feesuomi.fi