Utvecklingsprojektet 2020–2022

På den här sidan hittar du information om vad Grön Flaggs utvecklingsprojekt går ut på och hur projektet framskrider. Frågor, idéer, respons? Berätta! (tel. 09 4541 8151, gronflagg@feesuomi.fi)


Vilket utvecklingsprojekt?

Grön Flagg har redan funnits i Finland i 20 år, och nu har det blivit dags att utföra en grundlig granskning av hur det står till med programmet. Enligt vår deltagarundersökning från i fjol fungerar Grön Flagg i huvudsak mycket bra, och de allra flesta som svarade skulle rekommendera programmet till sina kollegor. En del av utvecklingsbehoven är dock sådana att de bör granskas som en del av helheten, och därför har vi startat vårt utvecklingsprojekt.

Målen för utvecklingsprojektet

1) Leta reda på det som bör förbättras och utvecklas inom Grön Flagg

2) Försäkra oss om att Grön Flagg-programmet inklusive certifieringen håller hög klass, är fungerande och användarvänligt, passar in på 2020-talet samt innehar tillväxtpotential

Projektets tidtabell

Utvecklingsprojektet förverkligas i olika skeden under åren 2020-2022.

Under läsåret 2020–21 koncentrerade vi oss på att reda ut vad som fungerar bra inom programmet och vad som borde förbättras.  I arbetet ingick inledande workshops, en enkät riktad till alla deltagare i Grön Flagg samt till programmets intressegrupper, gruppintervjuer samt ett pro gradu-arbete om ämnet. Vi samlar också in tankar och idéer som barnen och ungdomarna som deltar i programmet har om det med hjälp av en uppgift som sänds ut till lärare och pedagoger (på grund av pandemins utmaningar sker en del av detta först hösten 2021) .

Under läsåret  2021–22 koncentrerar vi oss på att utveckla några större helheter inom programmet (se mer information längre ned).  Vissa av dessa utvecklingsbehov kom fram i deltagarenkäten och vissa i vår egen analys av programmet. Alla deltagare får väldigt gärna delta i utvecklingsarbetet (se hur du kan anmäla dig till workshopparna härunder)!  Under läsåret 2021–22 drar vi också de huvudsakliga slutsatserna om vad som bör förändras inom programmet.

Förändringarna i programmet förverkligas gradvis. Mindre förbättringar sker under projektets gång.  De större innovationerna görs i projektets slutskede.

Resultaten från utredningsarbetet

Läs om det vi hittills kommit fram till här.

Helheter som vi skall utveckla:

  • handlingsplans- och rapporteringsblanketten
  • kartläggningen och att lägga mer vikt på det som verkligen har betydelse för miljön
  • konceptet hållbar nivå

Sådant som redan är gjort

  • skolningswebinarier som bandas in och är tillgängliga för nya deltagare
  • introduktions- och infovideon (delvis, småbarnspedagogikens video är klar, skolornas väntar på finansiering)
  • erbjudande av infotillfällen på distans för nya enheter
  • checklist för Grön Flagg-projektet för lärare och pedagoger som stöd

Frågor, idéer, respons? Berätta! (tel. 09 4541 8151, gronflagg@feesuomi.fi)

gronflagg-ala

Grön Flagg | FEE Suomi
Fågelviksgatan 10, 5. vån
00500 Helsingfors

+358 9 4541 8151
gronflagg@feesuomi.fi